Företagslån till AB

Om aktiebolaget har låg likviditet kan finansiering via företagslån vara ett alternativ. Företagsfinansieringen kan användas för att överbrygga en svår period eller för att finansiera en investering till ditt aktiebolag. Det går många gånger även bra att få lån till ett nystartat företag.

Belopp:
Villkor:
Sortera:
Visa alla företagslån

Du kan ansöka lån till aktiebolag att använda till exempelvis:

 1. Inköp av maskiner, traktorer, bilar, mm. Det vill säga materiella tillgångar med värde. 
 2. Patentansökan och allt runtomkring för att ta fram produkten patenten avser.
 3. Hemsida, Reklam och Marknadsföring

Beviljat företagslån till Aktiebolag signeras med Bank-ID och utbetalas direkt efter beviljad ansökan. Du kan få kapital tillgängligt redan idag och betalningsanmärkning är inget hinder för företagslån.

företagsfinans.se

Olika sätt att finansiera aktiebolag

 1. Eget kapital:
  • Insatser från ägarna: Ägarna investerar sina egna pengar i bolaget genom att köpa aktier. Detta är känt som eget kapital och representerar ägarnas andel i företaget.
 2. Extern finansiering:
  • Banklån: Aktiebolag kan ansöka om banklån för att finansiera olika affärsbehov, såsom expansion, inköp av tillgångar eller finansiering av arbetskapital.
  • Företagsobligationer: Företag kan emittera obligationer för att låna pengar från investerare. Obligationer är skuldförbindelser som återbetalas med ränta under en specificerad tidsperiod.
  • Crowdfunding: Genom crowdfunding-plattformar kan företag samla in kapital från en bredare publik av investerare, ofta i utbyte mot någon form av belöning eller aktieandelar.
  • Riskkapital: Företag kan söka finansiering från riskkapitalfonder, vilket innebär att de ger andelar i företaget i utbyte mot kapital. Riskkapitalister kan också bidra med erfarenhet och affärsrådgivning.
  • Affärsänglar: Affärsänglar är enskilda investerare som tillhandahåller kapital till företag i utbyte mot ägarandelar. De kan också erbjuda kunskap och nätverk.
 3. Resultatavstämning:
  • Återinvestering av vinst: Företaget kan använda sina egna genererade vinster för att finansiera löpande verksamhet, expansion eller skuldbetalningar.
 4. Försäljning av tillgångar:
  • Försäljning av tillgångar: Företaget kan sälja överflödiga eller icke-essentiella tillgångar för att generera kontanter.
 5. Leasing och hyra:
  • Leasing: Istället för att köpa tillgångar kan företaget överväga leasingavtal, där de hyr tillgångar och betalar en periodisk avgift.
 6. Statliga och regionala stödprogram:
  • Stöd och lån: Vissa regeringar och myndigheter erbjuder stödprogram och lån för att främja företagsutveckling, särskilt inom vissa branscher eller regioner.

Valet av finansieringsalternativ beror på företagets behov, risktolerans, tillväxtstrategi och andra faktorer. Det är ofta fördelaktigt att diversifiera finansieringskällorna för att minska riskerna och säkerställa stabil tillgång till kapital. Det är också klokt att rådgöra med finansiella experter för att välja de mest lämpliga finansieringsalternativen för företagets specifika situation.

Om aktiebolag

Ett aktiebolag (AB) är en företagsform där ägarna äger företaget genom aktier. Aktiebolaget är en juridisk person, vilket innebär att det har en egen rättslig existens skild från ägarna. Detta ger bland annat ägarna begränsat personligt ansvar för företagets skulder, vilket innebär att deras ekonomiska ansvar oftast är begränsat till det kapital de har investerat i bolaget.

Grundläggande egenskaper och kännetecken för ett aktiebolag:

 1. Ägande genom aktier: Ett aktiebolag delas upp i aktier, och ägarna (aktieägarna) äger företaget genom att inneha dessa aktier. Aktieägarna har därmed äganderätt till företaget proportionellt till antalet aktier de äger.
 2. Begränsat personligt ansvar: En av de främsta fördelarna med ett aktiebolag är att ägarna har ett begränsat personligt ansvar. Det innebär att ägarna normalt sett inte är personligt ansvariga för företagets skulder utöver det kapital de har investerat i form av aktier.
 3. Juridisk person: Ett aktiebolag är en separat juridisk person från sina ägare. Detta innebär att företaget kan äga egendom, ingå avtal, och stämmas i domstol på samma sätt som en fysisk person.
 4. Bolagsstämma och styrelse: Beslut fattas på bolagsstämma där aktieägarna har rösträtt baserat på antalet aktier de äger. Bolaget styrs också av en styrelse som utses av bolagsstämman. Styrelsen ansvarar för den övergripande förvaltningen av företaget.
 5. Aktiekapital: Aktiebolag måste ha ett registrerat aktiekapital som representerar det totala värdet av företagets aktier. Detta kapital kan vara fritt eller bundet, och det kan variera beroende på lokal lagstiftning.
 6. Redovisning och revision: Ett aktiebolag är skyldigt att föra en egen redovisning och upprätta årsbokslut. Dessutom kan det krävas att företaget genomgår revision beroende på storlek och lokala regler.
 7. Beskattning: Aktiebolag beskattas vanligtvis separat från sina ägare. Bolaget betalar skatt på sina vinster, och sedan kan eventuell vinst delas ut till aktieägarna som utdelning, vilken beskattas på ägarnas personliga inkomstskatt.

Aktiebolag är vanliga inom näringslivet och används ofta för större företag eller företag som planerar att växa och söka externt kapital. Valet av företagsform beror på företagets specifika behov, mål och önskemål.

Oavsett om du vill ansöka lån till enskild firma eller Aktiebolaget så krävs ingen kapitalinsats vid finansiering.

Hur fungerar checkkredit till AB?

En checkkredit till ett aktiebolag är en form av företagskredit som ger företaget möjlighet att överskrida det aktuella företagskontot och göra uttag eller betalningar utöver det tillgängliga saldot. Det är en flexibel kreditlösning som hjälper företag att hantera kortsiktiga likviditetsbehov och täcka tillfälliga brister i kassan. Här är hur det vanligtvis fungerar:

 1. Ansökan och godkännande:
  • Företaget ansöker om en checkkredit från sin bank eller annan finansinstitut. Banken utvärderar företagets kreditvärdighet, ekonomiska hälsa och behov innan de beviljar eller nekar krediten.
 2. Fastställande av kreditgräns:
  • Om ansökan godkänns sätter banken en kreditgräns för företaget. Detta är den maximala summa pengar som företaget får överskrida på sitt företagskonto.
 3. Tillgänglig kredit:
  • Företaget har nu tillgång till den godkända krediten, och det kan använda den när det behöver täcka kortsiktiga utgifter eller brister i likviditeten.
 4. Ränta och avgifter:
  • Checkkrediter är inte gratis. Banken kommer att ta ut ränta på det belopp som företaget utnyttjar från krediten. Det kan också finnas andra avgifter, såsom årliga avgifter eller avgifter för varje transaktion.
 5. Återbetalning:
  • Företaget är skyldigt att återbetala det utnyttjade beloppet och betala ränta enligt de avtalade villkoren. Återbetalningen kan ske när som helst, och företaget har vanligtvis en viss period att återbetala krediten utan extra kostnader.
 6. Övervakning och uppföljning:
  • Banken kommer att övervaka företagets användning av checkkrediten och kan justera kreditgränsen baserat på företagets ekonomiska förhållanden.

Fördelarna med checkkrediter för ett aktiebolag inkluderar flexibilitet och möjligheten att hantera kortsiktiga finansiella utmaningar. Det är dock viktigt att använda checkkrediten ansvarsfullt och vara medveten om de kostnader som är förknippade med att använda den. Höga räntor och avgifter kan påverka företagets lönsamhet om krediten används oklokt eller om återbetalningen försummas. Företaget bör noggrant överväga sina likviditetsbehov och använda checkkrediten som ett verktyg för att förbättra och effektivisera kassaflödeshanteringen.