Företagslån till Handelsbolag

Finansiering av ett handelsbolag kan ske på olika sätt, och det beror ofta på företagets behov och omständigheter. Jämför och ansök företagslån och finansiering till Handelsbolag, snabbt och enkelt. Besked på ansökan samma dag och i de flesta fall har du pengarna samma dag. Enkel ansökan med BankID. Det är möjligt att låna pengar till Handelsbolaget utan borgensman och även låna med betalningsanmärkningar hos vissa långivare specialiserade på företagslån nedan.

Finansiering till Handelsbolag

Några vanliga sätt att finansiera ett handelsbolag:

 1. Eget kapital: Delägarna bidrar med sina egna pengar som eget kapital i handelsbolaget. Detta kan ske vid starten av företaget eller vid behov av ytterligare finansiering.
 2. Lån från delägare: Delägarna kan låna pengar till handelsbolaget. Detta kan vara ett sätt att tillfälligt täcka finansiella behov och kan vara föremål för överenskommelser och ränta.
 3. Banklån: Handelsbolaget kan söka externt finansiering genom att ansöka om banklån för företagsfinans. Banken kommer att bedöma företagets kreditvärdighet och andra relevanta faktorer innan de beviljar ett lån.
 4. Stöd och lån från statliga eller regionala myndigheter: Vissa myndigheter erbjuder stödprogram och lån för att främja företagsutveckling. Det kan vara värt att undersöka om det finns några sådana möjligheter tillgängliga för handelsbolaget.
 5. Leasing: Istället för att köpa tillgångar kan handelsbolaget överväga leasingavtal. Detta gör det möjligt att använda tillgångarna utan att behöva betala hela beloppet på en gång.
 6. Försäljning av andelar: Om handelsbolaget har fler ägare än de ursprungliga delägarna, kan nya investerare köpa andelar i bolaget och därmed tillföra kapital.
 7. Resultatavstämning: Vid löpande verksamhet kan handelsbolaget använda sina egna intjänade vinster (resultat) för att finansiera verksamheten och eventuell expansion.
 8. Crowdfunding: I vissa fall kan handelsbolaget överväga att använda crowdfunding-plattformar för att samla in kapital från en bredare grupp investerare eller intressenter.

Det är viktigt att noga överväga företagets finansiella behov och vilken typ av finansiering som bäst passar situationen. Ibland kan en kombination av olika finansieringskällor vara den mest lämpliga strategin. Dessutom är det alltid klokt att konsultera med en ekonomisk rådgivare eller revisor för att säkerställa att företagets finansieringsplan är hållbar och överensstämmer med gällande lagar och regler.

Om Handelsbolag

Ett handelsbolag är en form av företagsstruktur som används för att bedriva näringsverksamhet. Det är en form av enkelt bolag där två eller flera personer går samman för att bedriva en gemensam affärsverksamhet med målet att göra vinst. Handelsbolaget regleras i Sverige av lagen om handelsbolag och enkla bolag.

Grundläggande egenskaper och kännetecken för ett handelsbolag:

 1. Delägarskap: Ett handelsbolag kräver minst två delägare, och det finns ingen övre gräns för antalet delägare. Varje delägare bidrar med kapital eller arbete till bolaget och delar på både vinster och förluster.
 2. Ansvar: Delägarna i ett handelsbolag har ett personligt och solidariskt ansvar för bolagets förbindelser, vilket innebär att de kan vara ansvariga med sina personliga tillgångar för bolagets skulder. Detta skiljer sig från aktiebolag där ägarnas ansvar normalt sett är begränsat till det insatta kapitalet.
 3. Bolagsavtal: Ett handelsbolag kan behöva upprätta ett bolagsavtal som reglerar de interna förhållandena mellan delägarna, fördelningen av vinster och förluster, beslutssystem och andra viktiga aspekter av bolagets drift.
 4. Ekonomi och redovisning: Ett handelsbolag är skyldigt att föra en egen redovisning och upprätta årsbokslut. Redovisningen bör vara öppen för allmänheten och myndigheter.
 5. Företagsnamn: Handelsbolaget måste registrera sitt företagsnamn hos Bolagsverket och använda detta namn i all kommunikation och affärsverksamhet.
 6. Beskattning: Handelsbolag beskattas enligt ägarnas personliga inkomstskatt. Det innebär att vinsterna från bolaget beskattas som inkomst för varje delägare.

Eftersom delägarna har ett personligt ansvar och eftersom handelsbolag har vissa begränsningar när det gäller kapitalanskaffning, väljer vissa företagare att istället starta aktiebolag, där ägarnas ansvar är begränsat till det insatta kapitalet. Valet mellan olika företagsformer beror på företagets specifika behov och önskemål.

Du kan även ansöka lån till nystartat företag – Läs mer.